Znajdź firmę z nami

Teraz to proste!

PS Holding Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczania wynagrodzeń

Adres
ul. Igańska 24
Lokalizacja
Godziny otwarcia biura
Poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Numery telefonów

tel. 22 813 56 98. tel. 22 813 55 67

Beztytuu421
  • Wizytówka
  • Mapa dojazdu
  • Galeria
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OFERTA<<<<<<<<<<<<<<<<


*Usługi


-Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów pomocniczych spółek prawa handlowego.
-Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów oraz związanych z nimi ewidencji pomocniczych.
-Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.
-Obsługa kadrowo-płacowa -naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie oraz doradztwo w sprawach płacowych i kadrowych, połączone z bieżącym raportowaniem wg. ustalonych procedur.
-Doradztwo w dziedzinie księgowości, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
-Rejestracja działalności gospodarczej w Urzędach i Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktualizacja danych o przedsiębiorstwie.
-Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
-Doraźne usługi z wybranych czynności księgowych.

-Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz ewidencji pomocniczych (ewidencji środków trwałych i wynagrodzeń, rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji obrotu magazynowego i in.).
-Nanoszenie dekretacji, zatwierdzanie księgowań i przechowywanie źródłowych dokumentów księgowych
-Nadzór i kontrola merytoryczna dokumentacji księgowej.
-Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych i dodatkowych deklaracji i sprawozdań (VAT, CIT, PIT, INTRASTAT) oraz reprezentacja klienta w kontaktach z urzędnikami.
-Sporządzanie i odbiór wniosków o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
-Sporządzanie sprawozdań finansowych (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, INFORMACJE DODATKOWE) zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, jak również według standardów międzynarodowych.
-Cykliczna kontrola rozliczeń klienta zarówno wobec instytucji skarbowych, i wobec kontrahentów (windykacja należności).
-Prowadzenie w imieniu klienta ewidencji pomocniczych (raporty kasowe, bankowe, inne).
-Przygotowanie i opracowanie, według uzgodnień, standardowej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i wypowiadania umów o pracę.
-Obliczanie miesięcznych pensji, wraz z kumulacją indywidualnych kart płac, sporządzanie list płacowych.
-Obliczanie miesięcznych zaliczek za podatek dochodowy i składek na ZUS.
-Obliczanie wszelkich świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUSu.
-Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań o zobowiązaniach z tyt. podatków i ZUS (DRA, RNA, ZUA, ZWUA i in.).
-Przygotowywanie miesięcznych informacji o liście płac, wraz z przekazami bankowymi do urzędów.
-Przygotowywanie i składanie w urzędach rocznych rozliczeń podatkowych i obliczanie rocznych zobowiązań podatkowych.
-Opracowywanie wniosków kredytowych.
-Sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa.
-Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo.
-Przygotowywanie planów kont, opracowywanie polityki rachunkowości.
-Opracowywanie instrukcji i regulaminów oraz dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
-Sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP i innych.
-Inne usługi w zależności od potrzeb klienta.> > > > > > > > Obsługujemy spółki zarządzane przez zagraniczny Zarząd-język angielski